Landelijke iVRI standaarden

In het Innovatiepartnership ‘Talking Traffic’ hebben bedrijven en wegbeheerders binnen internationale standaarden gezamenlijk specificaties en koppelvlakken vastgelegd voor intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) binnen de waardeketen van overheden, iVRI leveranciers, cloud en service providers die is opgezet in Talking Traffic.

De standaarden op deze website zijn vastgesteld door de publiek private Strategic Committee ‘Borgen en beheren iVRI standaarden en producten’ en gelden voor alle bedrijven en overheden die in Nederland (willen gaan) werken aan iVRI’s en de Talking Traffic keten. Voor het wijzigen van deze standaarden is een landelijk proces ingericht waarin tijdelijke werkgroepen met deskundigen de wijzigen uitwerken, de Change Advisory Board op basis van vooraf vastgelegde toetscriteria een advies formuleert aan de Strategic Committee en de Strategic Committee deze wijzigen vaststelt. CROW legt door de Strategic Committee vastgestelde standaarden vast in CROW publicaties en plaatst deze op deze website.

UAV-GC eisen iVRI’s

Om de vastgestelde landelijke standaarden voor iVRI’s ook eenduidig op te kunnen nemen in geïntegreerde contractvormen, worden deze iVRI standaarden  opgenomen in de UAV-GC eisen voor geïntegreerde contractvormen. In deze UAV-GC eisen en de hiermee op te stellen contracten wordt naar deze iVRI standaarden verwezen met de term ‘landelijke iVRI standaarden’. Onder de term ‘landelijke iVRI standaarden’ vallen alle standaarden voor iVRI’s die zijn opgenomen op deze website. Op deze website staat altijd het complete en actuele overzicht van alle iVRI standaarden die landelijk zijn vastgelegd.
Op deze pagina zijn álle van toepassing zijnde standaarden op één locatie te vinden. Deze bibliotheek is altijd actueel en wordt steeds geactualiseerd als de Strategic Committee een wijziging van een bestaande of een nieuwe landelijke standaard heeft vastgesteld.

iVRI specificaties

In deze landelijke standaarden zijn de eisen aan iVRI onderdelen vastgelegd.

D3047-1 Specifications iVRI Architecture, iVRI Architecture version 1.2 27 januari 2016
D3047-2 Specifications iVRI Architecture, Generic iVRI Interfaces version 1.1 15 november 2016
D3047-3 Specifications iVRI Architecture, iVRI Security version 1.1 13 oktober 2016
D3047-4 iVRI Interface RIS-FI, IDD RIS-FI version 1.2.a 9 mei 2019
D3047-5 iVRI Interface RIS-FI, IRS RIS-FI version 1.2 27 januari 2016
D3047-6 iVRI Interface TLC-FI, IDD TLC-FI version 1.2.a 9 mei 2019
D3047-7 iVRI Interface TLC-FI, IRS TLC-FI version 1.2 27 januari 2016
D3047-8 iVRI Interface V-log, IRS IDD V-log 3.0 version 2.5.2 23 november 2016
D3047-9 iVRI Interface V-log, Protocol and Definitions V-log 3.0 1 november 2017
D3047-10 iVRI Interfaces Ivera-App and Ivera-TLC, IRS IDD Ivera 4.0-APP version 2.1, IRS IDD Ivera 4.0-TLC version 2.1 1 mei 2017
D3047-11 TLEX Interfaces, version 2.4 14 maart 2018


Dutch profiles

In deze landelijke standaarden zijn de eisen aan koppelvlakken van iVRI onderdelen vastgelegd. Dit zijn landelijke afspraken over Nederlandse aanscherpingen binnen de internationale standaarden.
 

D3046-1 MAP Data, Dutch Profile version 2.1 22 maart 2018
D3046-2 SPaT Data, Dutch Profile version 2.1.a 21 juni 2019
D3046-3 SRM Data, Dutch Profile version 2.1.a 21 juni 2019
D3046-4 SSM Data, Dutch Profile version 2.1 2 maart 2018
D3046-5 CAM Data, Dutch Profile version 2.1 22 maart 2018
D3046-6 Addendum Dutch Profiles, Message Frequencies, 18 december 2017
D3046-7 Intersection Topology Format (ITF), Profile version 2.1.a 21 juni 2019
D3046-8 Intersection Topology Format (ITF), Structure version 2.1.a 30 augustus 2019
D3046-9 Intersection Topology Format (ITF), XML Definition version 2.1.a 30 augustus 2019
D3046-10 Intersection Topology Format (ITF), Topology  Guidelines version 2.1.a 21 juni 2019

 

Test- en afnameprotocollen

In dit document is vastgelegd welke testen een iVRI succesvol moet hebben doorlopen om opgenomen te kunnen worden in de waardeketen van overheden, iVRI leveranciers, cloud en service providers die is opgezet in Talking Traffic.
In opdracht van de Strategic Committee (SC) verwerkt een werkgroep van deskundigen de praktijkervaringen met versie 1.0 in een nieuwe versie 1.1 van het landelijke iFAT / iSAT protocol. Deze nieuwe versie 1.1 is inmiddels beschikbaar en wordt binnenkort voorgelegd aan de Change Advisory Board (CAB) om van hen een positief advies te vragen aan de SC. Als de SC een positief advies van de CAB overneemt en de versie 1.1 vaststelt, is vanaf dat moment die versie de nieuwe landelijke standaard. De concept versie van het landelijke iFAT / iSAT protocol versie 1.1 is alvast opgenomen op deze website, omdat er veel vraag naar is om deze nu alvast te kunnen gebruiken.

 
D3080-1 Appendix iFAT en iSAT-protocol iVRI version 1.0 1 oktober 2018
D3080-2 Appendix iFAT en iSAT-protocol iVRI version 1.0 (excel) 1 oktober 2018
  Landelijke standaard  iFAT en iSAT  voor iVRI, versie 1.1 21 oktober 2019


iVRI koppelvlak configuratieformulier

In opdracht van de Strategic Committee (SC) werkt een werkgroep van deskundigen aan een landelijke standaard voor het configureren van de koppelvlakken van een iVRI. De werkgroep heeft een 0.8 versie opgeleverd die de aankomende tijd in de praktijk door wegbeheerders en leveranciers wordt beproefd. Praktijkervaringen worden verwerkt in de concept versie en de werkgroep zal een 1.0 versie voorleggen aan de Change Advisory Board (CAB) om van hen een positief advies te vragen aan de SC. Als de SC een positief advies van de CAB overneemt en de 1.0 versie vaststelt, is vanaf dat moment het iVRI koppelvlak configuratieformulier een landelijke standaard. De concept versie is alvast opgenomen op deze website, omdat hiernaar in het Stappenplan iVRI wordt verwezen en om te faciliteren dat in de praktijkbeproevingen steeds dezelfde versie wordt gebruikt.
 

PDF iVRI koppelvlak configuratieformulier (klik hier voor het Word-bestand) 10 oktober 2019


Stappenplan iVRI

Dit document biedt een wegbeheerder een stapsgewijze handreiking voor het zelf (laten) realiseren van een iVRI. In het stappenplan wordt verwezen naar beschikbare webapplicaties, zoals voor het maken en controleren van topologiebestanden en het aansluiten van een iVRI op TLEX. De onderliggende documenten waarnaar in het stappenplan wordt verwezen zijn onderstaand ook opgenomen.
 
D3107 Stappenplan iVRI: Handreiking voor wegbeheerders 1 november 2019
  Standaard verwerkersovereenkomst wegbeheerders iVRI's 15 oktober 2019
  Gestandaardiseerd format iVRI beleidskaders voor wegbeheerders 29 juli 2016
  Handreiking AVG voor wegbeheerders 15 oktober 2019

Terug naar 'Verkeersmanagement'
Submenu openen

Landelijke iVRI standaarden

Scroll naar boven